Integritetspolicy GDPR

Denna integritetspolicy redovisar hur Studentkåren i Skövde behandlar din personliga information i vår verksamhet. Denna policy gäller från och med införandet av EU:s dataskyddsdirektiv den 25 maj 2018 och kan uppdateras från tid till annan.

Vilka vi är

Ägare och förvaltare till denna e-handel på webbadress ”shop.boulogner.se” är föreningen ”Studentkåren i Skövde” (Org: 866601-0023). Föreningen har sitt säte i Skövde. Föreningens postadress är Högskolan i Skövde Hus A, Box 408.

Kontaktuppgifter: http://studentkaren.se/kontakt/
E-post: info@studentkaren.se, info@boulogner.se
Telefon: 0707-170 886

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan identifiera en i livet fysisk person. Studentkåren i Skövde följer självklart gällande bestämmelserna enligt GDPR. Bestämmelserna innebär att vi alltid behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, med respekt för den personliga integriteten. All personuppgiftshantering vilar på en laglig grund, i enlighet följande:

  • Avtal: För att fullfölja vår affärsförbindelse. Dina uppgifter behövs för att upprätthålla ett avtal där du företräder en av våra avtalsparter.
  • Lagliga anledningar: Vi kan komma att använda dina uppgifter för att värna om legitima intressen. Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi på annat sätt är skyldiga att lämna ut uppgift som sker med stöd av beslut från myndighet eller lag. 
  • Samtycke: Vi kan med ditt samtycke använda dina personliga uppgifter för ett uttalat och direkt syfte.

Värt att notera är att ett lämnat samtycke alltid kan återkallas. Om ett samtycke återkallas kommer vi inte att behandla personuppgifterna ytterligare och inte heller uppdatera tidigare lämnade uppgifter. För de fall ett samtycke återkallas avslutas behandlingen omedelbart.  Det ska dock noteras att trots återkallat samtycke kan viss behandling kan vara nödvändig för att fullfölja lag eller avtal. Detta ska alltså förstås som att vi inte bevarar personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Uppgifterna kan dock i vissa fall behöva sparas även därefter, till exempel för bokföringsändamål. 

Cookie-filer

Om du registrerar ett konto eller handlar varor på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Säkerhet

Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns att tillgå. Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt överlåta personuppgifter till tredje man, med undantag av myndighetsbeslut eller stöd av lag.

Vi kommer inte heller att överföra personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES.

Korrekthet

Du har alltid rätt att begäran om information rörande vår personuppgiftsbehandling. Vänd dig till oss om så önskas. Sådan fråga kan också handla om begäran kring blockering eller radering av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande rätt.

Våra policys och arbetssätt, rörande hantering av personuppgifter, kan komma att uppdateras för att alltid vara aktuella.

Klagomål

Vid klagomål för hanteringen av personuppgifter ska du kontakta Datainspektionen och göra en anmälan.

Du når Datainspektionen enligt följande kontaktuppgifter:
Telefon: 08-657 61 00, mån-fre, kl. 09.00–11.30 och 12.30–15.0
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Fax: 08-652 86 52